قدرت زبان بدن

زبان بدن شما بر موفقیت تان تاثیرگذار می باشد زیرا باید بدانید که در جلسات کنفرانس ها و محل کار خود چگونه حرکاتی داشته باشید تا تاثیرگذاری شما دو چندان گردد. طبق تحقیقات 60 تا 90 درصد از مکالمات ما با دیگران بدون احتیاج به استفاده از زبان می باشد. بنابراین استفاده از زبان بدن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد.

نکاتی جهت ارائه زبان بدنی بهتر و موثرتر را با آقای تبلیغات دنبال کنید.قدرت زبان بدن