مدیریت صرفه جویی

هر سازمان دولتی و عمومی و هر بنگاه اقتصادی در پی بهره وری ( Productivity ) است . به سخن دیگر با برنامه ریزی های راهبردی و عملیاتی بدنبال کارآیی بیشتر و اثربخشی بهتر است تمام فعالیتها با اهداف تغییر در راستای بهره وری است . بهره وری پدیده و واقعیتی چند بعدی است که از زاویه های گوناگون دارای معانی و تعاریف متعددی است . بهره وری را از منظرهای زیر می توان مورد توجه و سنجش قرارداد : 

اهمیت مدیریت صرفه جویی در سازمان را با مدیر ماجراجو دنبال کنید

دکتر حسین ناصری مدیر ماجراجوی جهان  

  • فیزیکی 
  • اقتصادی 
  •  نگرشی - فرهنگی 
  •  مالی 

پیداست هریک از این منظرها در چارچوب رسالت و مأموریت یک سازمان و بنگاه اقتصادی قابل تعریف و فرمول بندی است و از دیدگاه ذی نفعان متعدد و متنوع دارای اهمیت های متفاوت است . 
پیامدهای بهبود بهره وری 
فعالیتهای مربوط به بهبود بهره وری در دو افق کوتاه مدت و بلند مدت برای سیستم سازمانی پیامدهایی را در پی دارد که می توان آنها را وجوه یک چهار بعدی تلقی کرد 
  •  کاهش هزینه های زائد 
  • کوتاهتر شدن زمان انجام تولید کالا و ارائه خدمت در فرآیندهای داخلی و عرضه آن به بازار ومشتری(ارباب رجوع
  • افزایش کمیت تولید کالا و ارائه خدمت 
  • بهبود کیفیت 


چگونگی بهبود بهره وری

بهبود بهره وری تابع منظر ، تعریف و شرایطی است که مدیران و سازمان در آن قرار دارند و از طریق سه رویکرد قابل پیگیری است

الف ) رویکرد ارزشی ( نگرشی (

در این رویکرد بهره ورانه عمل کردن در قالب مفهومی ، مورد توجه قرار می گیرد می شود و بهره ورانه عمل کردن بعنوان یک ارزش درونی که تابع اعتقادات ، گرایشات و سلائق است قلمداد می شود و سعی می شود باتقویت و اصلاح نوع نگاه افراد ، گروهها ، سازمانها بهبود  بهره وری کانون توجه خود قرار دهند . 

ب ) رویکرد راهبردی
 
در این رویکرد با ایجاد چشم انداز و طراحی اهداف بلند مدت تلاش می شود تا خطوط کلی فعالیت های کلان در راستای بهره وری تعیین شود ، این رویکرد بیشتر متأثر از نگاه آینده اندیشانه مدیران است . 

ج ) رویکرد عملیاتی 

در این رویکرد که متأثر از رویکرد ( الف ) و ( ب ) است با بکارگیری از مجموعه ای  روش ها و فنون در سطوح خردتر ، تغییراتی اعمال شود . تغییراتی که می توان آنها را در حل مسائل فعلی و ظرفیت سازی برای امکان عمل آیندگان خلاصه کرد ، در این رویکرد می توان چرخه بهروری ( اندازه گیری ، ارزیابی ، برنامه ریزی ، بهبود ) را پیاده سازی نمود . 
گفته شد که بهره وری تعاریف متعددی دارد ، اما یک تعریف کلی وجود دارد که منظرهای گوناگون متأثر از آن است و آن تعریف عبارت است از نسبت ارزش های بدست آمده ( خروجی ) به ارزش مصرف شده ( ورودی ) است.

صرفه جویی واقعی زمانی صورت می پذیرد که بهره وری دستگاهها ارتقا یابد وافزایش بهره وری منوط به تحقق عواملی چند دردستگاههای اجرایی است.

اولین ومهمترین  مساله دراین خصوص ،تامین وتربیت نیروی انسانی باانگیزه وهدفمند درهر سازمان دولتی است."واتسون ویلسون" یکی از صاحبنظران علم مدیریت می گوید :"اگرهرمساله ومشکلی راعمیقاً موشکافی کنیم ،درمی یابیم که هسته اصلی آن انسان است."

آموزش یکی از راههای افزایش بهره وری و بالندگی سازمانی است .آموزش موجب بهنگام شدن کارکنان با روش های نوین شغلی می شود .آموزش موجب کاهش هزینه های انجام کار،ایجاد تغییر درروش های انجام کار،کوتاه شدن مسیر وزمان انجام کاروایجاد احساس واعتقاد راسخ نسبت به کاردربین کارکنان می گردد. پس اگر نظام اداری کشور بتواندکارکنانی با انگیزه ،دلسوز،آگاه ،خلاق وتوانا جذب وتربیت کند ،بهترین نتایج را برای ورود به صحنه رقابت هاوتوسعه وپیشرفت بهمراه خواهدداشت. مسایل دیگرموردنیاز برای تحقق صرفه جویی بدنبال مساله اول خودبخود بدست خواهد آمد.براین مساله صرفه جویی نبایدموجب خدشه دارشدن حقوق حقه کارکنان گردد،بلکه برعکس این امر می تواند دست مدیران را برای تشویق وترغیب کارکنان دلسوز وخودجوش بازتر نماید.

مقاله های مفید و آموزنده در وب سایت مدیر ماجراجو 

گردآوری و ترجمه : فاطمه سلطان محمدی 

واحد تحقیق و توسعه و فروش گروه بین المللی سمین 

 https://telegram.me/adventurermanagerکانال تلگرام مدیر ماجراجوم

 


Profile
Full Name
Email Or phone number
Secure Code

ALWAYS REMEMBER THAT YOUR PRESENT SITUATION IS NOT YOUR FINAL DESTINATION,THE BEST IS LET TO COM


.Copyright © 2015 samin.co. All rights reserved     

استفاده از مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است.    
Top